Politika používania súborov cookies

Ricoh používa nástroje na zhromažďovanie údajov, ako sú súbory cookies, pre lepšiu prácu so stránkami. Postup, ako tieto nastavenia zmeniť, ako aj ďalšie informácie o súboroch cookies nájdete tu.

Zmluvné podmienky

Táto webová stránka www.ricoh.sk (ďalej len „Webová stránka“) je vytvorená, vlastnená, prevádzkovaná a udržiavaná spoločnosťou RICOH Slovakia s.r.o., Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, Slovenská republika (ďalej len „Ricoh“) alebo v jej mene. Spoločnosť Ricoh môže kedykoľvek a podľa vlastného uváženia zmeniť, pridať alebo odstrániť ktorúkoľvek zo zmluvných podmienok aktualizovaním obsahu svojej Webovej stránky. Odporúčame vám pravidelne navštevovať Webovú stránku, aby ste mali prehľad o nových aktualizáciách. Spoločnosť Ricoh môže na základe vlastného uváženia kedykoľvek prerušiť prevádzku svojej Webovej stránky bez predchádzajúceho upozornenia.

Autorské práva
Texty, obrázky, grafika, zvukové a animované súbory a všetky ostatné informácie a spôsob, akým sú na Webovej stránke graficky prezentované, ako aj rozmiestnenie a štruktúra Webovej stránky ako takej, podliehajú autorským právam spoločnosti Ricoh alebo jej materskej spoločnosti Ricoh Company Limited v Japonsku, pokiaľ nie je uvedené inak. 
Webovú stránku ani žiadnu jej časť nemožno kopírovať ani distribuovať, taktiež ju nemožno bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Ricoh upravovať alebo zverejňovať na iných stránkach bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Ricoh a za predpokladu, že sa obsah nijakým spôsobom nezmení a všetky oznámenia o autorských právach a vlastníckych právach zostanú zachované.

Ochranná známka
Všetky ochranné známky, značky služieb a obchodné názvy vyobrazené na Webovej stránke sú chránené autorskými právami ochrannej známky spoločnosti Ricoh alebo jej materskej spoločnosti Ricoh Company Limited v Japonsku, pokiaľ nie je uvedené inak. To platí predovšetkým pre logá a symboly spoločnosti Ricoh. Publikovanie informácií a materiálov na tejto Webovej stránke neznamená, že sa týmto poskytujú licencie alebo práva na ich používanie v zmysle predpisov na ochranu autorského alebo iného práva duševného vlastníctva. 

Záruka

Informácie na našej Webovej stránke sú dodané spoločnosťou Ricoh „tak, ako sú“, a v maximálnej miere povolenej platnými zákonmi, sú poskytované bez akejkoľvek záruky, výslovnej alebo predpokladanej. Hoci sú informácie považované za presné, môžu obsahovať chyby alebo nepresnosti. Spoločnosť Ricoh nezaručuje ani neručí za to, že funkcie alebo aplikácie obsiahnuté v tejto Webovej stránke budú bez prerušení alebo bezchybné. Ricoh nezaručuje, že server a/alebo Webová stránka neobsahuje vírusy alebo iné škodlivé komponenty. Ricoh neprehlasuje, že materiály na tejto Webovej stránke sú vhodné a/alebo dostupné na používanie v iných lokalitách. Prístup k materiálom z územia, na ktorom je ich obsah ilegálny, je zakázaný.

Zrieknutie sa zodpovednosti 

Spoločnosť Ricoh sa výslovne zrieka akejkoľvek zodpovednosti za chyby, ktoré sa môžu stať v dôsledku systémových chýb alebo (dočasného alebo trvalého) zlyhania Webovej stránky, jej aplikácie alebo iných nástrojov. V maximálnom možnom rozsahu v rámci platných právnych predpisov nemôže byť spoločnosť Ricoh zodpovedná za žiadne škody, ktoré vzniknú v dôsledku používania alebo nemožnosti používania Webovej stránky.

Cookies

Táto Webová stránka používa Cookies. Nie ste povinný akceptovať Cookies. Ak ich však neakceptujete, Webová stránka nemusí fungovať správne.

Odkazy na stránky partnerov

Spoločnosť Ricoh poskytuje ako službu odkazy na stránky tretích strán, napríklad na spoločnosť Ricoh Company Limited. Tieto stránky nie sú jej vlastníctvom, ani prevádzkované alebo kontrolované spoločnosťou Ricoh, a preto spoločnosť Ricoh nenesie za tieto stránky a ich obsah žiadnu zodpovednosť. Používanie týchto odkazov je na vlastné riziko. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Ricoh nemáte právo odkazovať na Webovú stránku na vlastnej webovej stránke ani na žiadnej inej webovej stránke.

Dôverné a citlivé informácie

Ricoh od vás nechce prostredníctvom Webovej stránky získavať dôverné alebo citlivé údaje. Vezmite prosím na vedomie, že akékoľvek informácie alebo materiály poslané spoločnosti Ricoh sa nepovažujú za dôverné. Spoločnosť Ricoh nie je povinná takéto informácie alebo materiály skúmať, vyhodnocovať ani prijímať.
Odoslaním akýchkoľvek informácií alebo materiálov udeľujete spoločnosti Ricoh neobmedzenú, neodvolateľnú licenciu na používanie, reprodukciu, zobrazovanie, vyhotovenie, úpravu, prenos a distribúciu týchto informácií alebo materiálov a zároveň súhlasíte s tým, že Ricoh môže slobodne používať akékoľvek nápady, koncepty know-how alebo techniky, ktoré pošlete spoločnosti Ricoh na akýkoľvek účel. Spoločnosť Ricoh preto nenesie zodpovednosť za akékoľvek straty, výdavky alebo škody, nevynímajúc vyplatenie náhrady v súvislosti s týmito informáciami alebo materiálmi.

Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom týchto podmienok, môžete ich poslať na nižšie uvedenú  adresu alebo poslať e-mail na adresu info@ricoh.sk. Ako predmet, prosím, napíšte, „Otázka ohľadom webovej stránky Ricoh Slovakia“.

Doložka oddeliteľnosti

Ak akákoľvek časť alebo ustanovenie zmluvných podmienok bude považovaná za nevykonateľnú alebo v konflikte s platným zákonom akejkoľvek jurisdikcie, nebude tým ovplyvnená platnosť zvyšných častí alebo ustanovení.

Príslušné zákony

Tieto podmienky sa riadia a vykladajú v súlade so zákonmi Slovenskej republiky.

Príslušný súd

Všetky spory súvisiace s týmito zmluvnými podmienkami spadajú do výlučnej právomoci príslušného súdu.