Politika používania súborov cookies

Ricoh používa nástroje na zhromažďovanie údajov, ako sú súbory cookies, pre lepšiu prácu so stránkami. Postup, ako tieto nastavenia zmeniť, ako aj ďalšie informácie o súboroch cookies nájdete tu.

Ochrana osobných údajov

RICOH Slovakia s.r.o., Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, Slovensko („Ricoh“) vyvinula www.ricoh.sk (ďalej len „webová stránka“). Na tejto webovej stránke sa môžete dozvedieť viac o spoločnosti Ricoh a o produktoch a službách, ktoré poskytujeme. Ricoh uznáva dôležitosť ochrany osobných údajov. Ricoh sľubuje, že bude rešpektovať vaše súkromie a spracovávať vaše osobné údaje opatrným a dôverným spôsobom. Údaje nebudú spracované na iné účely ako na účely uvedené v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov. Každé spracovanie údajov musí byť v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov a príslušnými zákonmi.

Čo tieto pravidlá predstavujú?
Toto sú naše pravidlá, ktorými sa riadime pri ochrane osobných údajov a súkromia, ktoré vysvetľujú, kto sme, prečo a ako spracovávame osobné údaje a v prípade, že ste subjektom dotknutých osobných údajov, aké máte práva a ako sa s nami môžete spojiť v prípade potreby.

Kto sme?
Sme spoločnosť RICOH Slovakia s.r.o. Naše kontaktné a ďalšie údaje sú uvedené na konci týchto pravidiel. Sme správcom vo vzťahu k osobným údajom, spracovávaným v súlade s týmito pravidlami (pokiaľ v týchto pravidlách nie je  vysvetlené inak).

Koho osobné údaje spracovávame?
Môžeme spracovávať osobné údaje, ktoré sa týkajú vás, pokiaľ:
 • Ste našim zákazníkom alebo dodávateľom.
 • Používate naše výrobky alebo služby.
 • Pracujete pre nášho zákazníka, dodávateľa alebo pre niekoho, kto používa naše výrobky alebo služby.
 • Ste ten (alebo pracujete pro toho), komu chceme adresovať reklamu alebo ponúkať naše výrobky alebo služby. V tomto prípade sme mohli vaše osobné údaje získať priamo od vás (napríklad prostredníctvom našej internetovej stránky alebo na veľtrhu či výstave) alebo z iného zdroja.

Aké osobné údaje spracovávame?
Môžeme spracovávať osobné údaje, ktoré sa týkajú vás a ktoré sme získali buď od vás alebo z iných zdrojov. Osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré spracovávame, môžu zahŕňať informácie uvedené nižšie.

Vaše osobné údaje
Môžeme spracovávať vaše osobné údaje, vrátane:
 • Vášho mena.
 • Pre koho pracujete a vašu pracovnú funkciu alebo druh činnosti.
 • Vašej adresy, telefónneho čísla, emailovej adresy alebo ďalších kontaktných údajov (tieto údaje sa môžu týkať vašej práce alebo vás osobne, záleží na povahe nášho vzťahu s vami alebo s osobou, pre ktorú pracujete).

Informácie, ktoré získame z komunikácie s vami
Môžeme spracovávať informácie, ktoré získame z komunikácie s vami, vrátane:
 • Informácií o vás, ktoré ste nám poskytli pri komunikovaní s nami po telefóne, elektronickou poštou, prostredníctvom našej internetovej stránky, sociálnych médií či iným spôsobom.
 • Informácií, ktoré ste nám poskytli alebo ktoré získame, keď použijete našu internetovú stránku, získate náš tovar alebo využijete naše služby, dodáte nám tovar alebo služby, informujete sa o výrobku, zadáte objednávku, zúčastníte sa súťaže, propagácie alebo prieskumu, alebo nás kontaktujete, aby ste nahlásili problém, alebo keď vykonáte vyššie uvedené v mene osoby, pre ktorú pracujete.

Informácie týkajúce sa našich obchodných rokovaní s vami alebo s osobou, pre ktorú pracujete
Môžeme spracovávať informácie týkajúce sa našich obchodných rokovaní s vami alebo s osobou, pre ktorú pracujete, vrátane:
 • Informácií, týkajúcich sa obchodov s nami, ktorých účastníkmi ste vy alebo osoba, pre ktorú pracujete (napríklad údaje o tovare alebo službách, ktoré sme dodali vám alebo osobe, pre ktorú pracujete alebo získali od vás alebo osoby, pre ktorú pracujete).
 • Ďalších informácií, ktoré sa týkajú vás a ktoré potrebujeme spracovávať, aby sme s vami alebo s osobou, pre ktorú pracujete, uzavreli alebo plnili zmluvu (napríklad informácie o pracovnom povolení a informácie od organizácie spravujúcej informácie o úveroch a ich splácaní, pokiaľ je to nutné, aby sme mohli vykonať primerané kontroly v súvislosti s uzatváraním zmlúv s vami alebo s tým, pre koho pracujete alebo ste s ním spriaznení iným spôsobom).
 • Informácií o podujatiach, na ktoré ste pozvaní vy alebo iné vám blízke osoby, a vašich osobných údajoch a preferenciách, pokiaľ sú takéto informácie dôležité pre organizáciu a riadenie takýchto akcií (napríklad vaše požiadavky na stravu).
 • Informácií, ktoré sa týkajú vás a ktoré ste nám poskytli alebo ktoré sme my získali iným spôsobom, keď ste nás navštívili (napríklad keď ste sa podpísali pri vstupe alebo keď ste boli zaznamenaní na kamerách s uzavretým okruhom (CCTV) pri vašej návšteve u nás, alebo ste nám poskytli registračné údaje vášho vozidla).

Aké osobné údaje spracovávame, keď používate našu internetovú stránku?
Informácie, ktoré od vás získame, keď navštívite našu internetovú stránku, zahŕňajú: 
 • technické informácie, vrátane adresy internetového protokolu (IP), používané k pripojeniu vášho počítača k Internetu, vaše prihlasovacie údaje, typ prehliadača a verziu, nastavenie časového pásma, typy a verzie prehliadačových pluginov, operačný systém a platformu;
 • informácie o vašej návšteve, vrátane úplnej informácie o URL (Uniform Resource Locator - súbore znakov, určených k identifikácii presného umiestnenia informácií na internete), clickstream na, cez a z našej internetovej stránky (vrátane dátumu a času), výrobky, ktoré ste si prehliadali alebo vyhľadávali, doby odozvy stránky, chyby sťahovania, dĺžka návštev určitých stránok, informácie o interakcii stránok (ako sú rolovanie, kliknutie a pohyby myšou), metódy používané k odchodu zo stránky a akékoľvek telefónne číslo, použité k volaniu na číslo nášho zákazníckeho servisu alebo kontakt na sociálnych médiách, používaný k spojeniu sa s tímom nášho zákazníckeho servisu.

Cookies
Spôsob, ako používame cookies k spracovaniu osobných údajov, je vysvetlený v našich pravidlách používania cookies, ktoré si prosím prečítajte.

Čo robíme s vašimi osobnými údajmi?
Môžeme spracovávať vaše osobné údaje pre nasledujúce účely:
 • Uzavretie a splnenie zmlúv s vami alebo s osobou, pre ktorú pracujete.
 • Pre:
  • poskytovanie výrobkov a služieb zákazníkom alebo iným užívateľom takýchto výrobkov a služieb;
  • získanie výrobkov a služieb od dodávateľov;
  • riadenie našich vzťahov so zákazníkmi, dodávateľmi alebo inými užívateľmi našich výrobkov a služieb;

   pričom pre uvedené účely môžete byť vy alebo osoba, pre ktorú pracujete, zákazníkom, užívateľom alebo dodávateľom tovarov alebo služieb.
 • Pre reklamu a ponuku našich tovarov a služieb, a poskytovanie informácií o nich. K tomu môže dochádzať prostredníctvom priameho marketingu (ako sú emailové správy) alebo telefónnych hovorov. To môže zahŕňať predkladanie návrhov a doporučení o tovaroch a službách, ktoré môžu zaujímať vás alebo osobu, pre ktorú pracujete, a bude prípadne podliehať vašim uvedeným preferenciám.
 • Pre správu našej internetovej stránky podľa našich podmienok a pre vnútornú prevádzku, vrátane odstraňovania porúch, a pre analýzu údajov, testovanie, skúmanie, pre účely štatistiky a prieskumu.
 • Pre skvalitňovanie našej stránky uistením sa, že jej obsah je vám prostredníctvom vášho počítača prezentovaný tým najefektívnejším spôsobom.
 • Pre  uistenie sa, že naše internetové stránky a ďalšie systémy sú bezpečné a zabezpečené.
 • Pre zmeranie alebo pochopenie účinnosti reklamy, ktorú vám a ostatným zobrazujeme, a pre dodávanie relevantnej reklamy.

Komu poskytujeme vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s:
 • Ktorýmkoľvek členom našej skupiny, čiže s našimi dcérskymi spoločnosťami, s našou materskou holdingovou spoločnosťou a jej dcérskymi spoločnosťami.
 • Príslušnými tretími stranami, vrátane:
  • našich obchodných partnerov, zákazníkov, dodávateľov a subdodávateľov pre splnenie akejkoľvek nami uzatvorenej zmluvy alebo iných obchodných jednaní, ktoré s vami alebo s osobou, pre ktorú pracujete, vedieme v priebehu bežného podnikania;
  • našich audítorov, právnych poradcov a iných odborných poradcov alebo poskytovateľov služieb;
  • agentúr spravujúcich informácie o úveroch a ich splácaní za účelom určenia vášho úverového hodnotenia, pokiaľ sa tak deje v rámci uzatvárania zmlúv s vami alebo s osobou, pre ktorú pracujete.
 • Vo vzťahu k informáciám získaným prostredníctvom našej internetovej stránky:
  • o našimi zadávateľmi reklamy a reklamnými sieťami, ktoré vyžadujú osobné údaje za účelom výberu a poskytovania relevantnej reklamy vám a ostatným. Našim zadávateľom reklamy neposkytujeme informácie o identifikovateľných osobách, ale poskytujeme im súhrnné informácie o našich užívateľoch. Uvedené súhrnné informácie môžeme tiež použiť s cieľom pomôcť zadávateľom reklamy osloviť druh publika, na ktorý chcú svoju reklamu zacieliť;
  • analytikmi a prevádzkovateľmi vyhľadávačov (vrátane nástrojov pre A/B testovanie), ktorí nám pomáhajú pri zdokonaľovaní a optimalizácii našej stránky, za podmienok oddielu o pravidlách používania cookies, ktoré sú súčasťou týchto pravidiel o spracovaní osobných údajov.

Ďalšie možné zdieľanie osobných údajov
Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s tretími stranami:
 • V prípade, že predávame alebo kupujeme podnik alebo aktíva. V takomto prípade môžeme poskytnúť vaše osobné údaje potenciálnemu predávajúcemu alebo kupujúcemu takéhoto podniku alebo aktív za podmienok tohto dokumentu o spracovaní osobných údajov.
 • Pokiaľ nás alebo podstatnú časť nášho majetku získa tretia strana, budú v takomto prípade osobné údaje, ktoré držíme o svojich zákazníkoch, jedným z prevádzaných aktív.
 • Pokiaľ máme povinnosť poskytnúť alebo zdieľať vaše osobné údaje za účelom splnenia zákonnej povinnosti alebo za účelom presadzovania alebo uplatňovania našich dodacích podmienok a ďalších dohôd s vami; alebo za účelom ochrany práv, majetku či bezpečnosti spoločnosti Ricoh, našich zákazníkov alebo ďalších.  

Aké sú právne dôvody nášho spracovania vašich osobných údajov?
Právny základ pre naše spracovanie vašich osobných údajov je nasledujúci:
 • Pokiaľ je k povoleniu spracovania nutné získať s predmetným spracovaním osobných údajov váš predchádzajúci súhlas, tak tento získame a budeme na ňom v súvislosti s takýmto spracovaním spoliehať (viď nižšie ako kedykoľvek odvolať váš súhlas).
 • Vaše osobné údaje budeme naďalej spracovávať, pokiaľ je ich spracovanie nevyhnutné:
  • pre splnenie zmluvy, kde ste jednou stranou alebo pre vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením takejto zmluvy na vašu žiadosť;
  • pre splnenie právnej povinnosti, ktorá sa na nás vzťahuje; alebo
  • pre účely našich oprávnených záujmov alebo oprávnených záujmov inej osoby s tým, že to je možné iba za okolností, kedy pred týmito záujmami nemajú prednosť vaše záujmy alebo základné práva a slobody vyžadujúce ochranu osobných údajov (väčšina okolností, pri ktorých spracovávame vaše osobné údaje v súvislosti so vzťahom, ktorý máme s osobou, pre ktorú pracujete, bude spadať do tejto kategórie).

Kde spracovávame osobné údaje?
Údaje, ktoré spracovávame v súvislosti s vami, sa môžu predávať a ukladať na mieste mimo Európsky hospodársky priestor ("EHP"), ktoré nemusia podliehať rovnocennej ochrane ako podľa právnych predpisov o ochrane osobných údajov. Môžu byť tiež spracovávané zamestnancami, ktorí sa nachádzajú mimo EHP a ktorí pracujú pre nás alebo pre jedného z našich dodávateľov. Sem patria zamestnanci zapojení okrem iného do plnenia objednávok, spracovania údajov o platbách a poskytovania pomocných služieb.

Pokiaľ sa osobné údaje odovzdávajú v súvislosti s poskytovaním našich služieb, podnikneme všetky primerané opatrenia k zabezpečeniu, že podliehajú primeranej ochrane, ako sú uznávané postupy pre zachovanie adekvátnej ochrany, čo môže zahŕňať uzavretie štandardných zmluvných doložiek pre odovzdávanie osobných údajov, ako ich schválila Európska komisia (viď
http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/internationaltransfers/transfer/index_en.html), a že sú spracovávané bezpečne a v súlade s týmito pravidlami na ochranu súkromia. 

Všetky nami spracovávané osobné údaje sú bezpečne uložené. Všetky platobné transakcie budú kódované pomocou vhodnej technológie.  Pokiaľ sme vám poskytli (alebo pokiaľ ste si zvolili) heslo, ktoré vám umožňuje prístup k určitým častiam našej internetovej stránky alebo systémov, je vašou zodpovednosťou, aby ste takéto heslo udržali v tajnosti. Žiadame vás, aby ste heslo s nikým nezdieľali.

Prenos informácií prostredníctvom internetu nie je bohužiaľ úplne bezpečný. Napriek tomu, že pre ochranu vašich osobných údajov urobíme všetko, čo je v našich silách, nemôžeme zaručiť bezpečnosť vašich údajov prenášaných na našu internetovú stránku a každý prenos je na vaše vlastné riziko. Hneď ako obdržíme vaše informácie, uplatníme striktné postupy a použijeme bezpečnostné prvky, aby sme sa pokúsili zabrániť neoprávnenému prístupu. 

Ako dlho spracovávame osobné údaje?
Spracovávame osobné údaje len tak dlho, ako je to nevyhnutné pre účel(y), pre ktorý(é) boli pôvodne zhromažďované; následne budú vymazané alebo archivované s výnimkou prípadov, kedy je pre nás nevyhnutné údaje ďalej spracovávať za účelom splnenia právnych povinností, ktoré sa na nás vzťahujú, alebo za iným oprávneným a zákonným účelom.  

Aké sú vaše práva?
V súvislosti s osobnými údajmi, ktoré sa vás týkajú a ktoré spracovávame, máte nasledujúce práva:
 • Môžete požiadať o prístup k dotknutým osobným údajom (viď oddiel získanie prístupu k vašim osobným údajom nižšie).
 • Môžete požadovať opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré spracovávame.
 • Za určitých okolností (bežne v prípadoch, kedy boli osobné údaje poskytnuté vami a nie je už nutné, aby sme ich naďalej spracovávali) máte právo požiadať, aby sme dotknuté osobné údaje vymazali.
 • Pokiaľ spracovávame osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, na základe vášho predchádzajúceho súhlasu s takýmto spracovaním môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať; v takomto prípade dotknuté spracovanie zastavíme.
 • Pokiaľ máte sťažnosť ohľadom nami vykonávaného spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať alebo podať formálnu sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.
 • Právo vzniesť námietku:
  • Máte právo vzniesť kedykoľvek námietku proti nášmu spracovaniu vašich osobných údajov pre účely priameho marketingu, čo zahŕňa aj profilovanie, pokiaľ sa týka tohto priameho marketingu.
  • Urobiť tak môžete odpoveďou na ktorúkoľvek z obdržaných správ alebo na nižšie uvedené kontakty.

Ako odvoláte svoj súhlas so spracovaním  
Súhlas s akýmkoľvek spracovaním osobných údajov môžete odvolať:
 • Emailovou správou zaslanou na našu adresu oou@ricoh.cz
 • Písomným oznámením zaslaným na našu adresu uvedenú nižšie.
 

Ako uplatníte svoje právo  na prístup k vašim osobným údajom
Právo na prístup k svojim osobným údajom môžete uplatniť:
 • Emailovou správou zaslanou na našu adresu oou@ricoh.cz
 • Písomným oznámením zaslaným na našu adresu uvedenú nižšie.
Dovoľujeme si upozorniť, že predtým, ako poskytneme požadované informácie, môžeme byť nútení vás požiadať o ďalšie informácie k potvrdeniu vašej totožnosti. 

Naše údaje – pre kontaktovanie našej spoločnosti
Naše kompletné kontaktné údaje sú:
RICOH Slovakia s.r.o.
Vajnorská 100/B
831 04 Bratislava

Kontaktná osoba: Jiří Ondrůšek
Telefón: +420 577 571 262
Email: jiri.ondrusek@ricoh.cz

Úrad pre ochranu osobných údajov
Úrad pre ochranu osobných údajov je dozorný úrad v Slovenskej republike a môže poskytnúť ďalšie informácie o vašich právach a našich povinnostiach vo vzťahu k vašim osobným údajom a tiež sa zaoberať všetkými vašimi sťažnosťami ohľadom nášho spracovania vašich osobných údajov. 

Zmeny týchto pravidiel
Všetky zmeny, ktoré v týchto pravidlách na ochranu súkromia v budúcnosti vykonáme, budú zverejnené na tejto stránke, prípadne vám budú oznámené elektronickou poštou. Pravidelne prosím tieto pravidlá na ochranu súkromia kontrolujte, aby ste zistili ich prípadné aktualizácie a zmeny.  

Dátum účinnosti týchto pravidiel
Dátum poslednej aktualizácie týchto pravidiel 25.05.2018