výhod automatizácie procesu spracovania došlých faktúr

6 výhod automatizácie procesu spracovania došlých faktúr

image

„Náklady na manuálne spracovanie faktúry sú 9,00 €. S automatizáciou sú náklady 3,00 €.“

Mnoho oddelení, ktoré majú na starosti spracovanie faktúr, sa stále spolieha na zastarané manuálne procesy, ktoré bývajú chaotické a časovo náročné. Tento prístup často vedie k vynechaniu úhrad alebo neskorým úhradám a chybám v spracovaní faktúr, ktoré môžu mať pre spoločnosť nákladné dôsledky, môžu poškodiť vzťahy so zákazníkmi a ovplyvniť výsledok hospodárenia.   
 
Automatizácia došlých faktúr predstavuje pre finančné oddelenia potrebný krok vpred. Tí, ktorí zaujímajú k automatizácii došlých faktúr holistický prístup, môžu zlepšiť svoju finančnú efektívnosť a peňažný tok.

Č. 1 Šetrite čas a peniaze

Pre tímy, ktoré vykonávajú spracovanie faktúry, sa čas rovná peniaze. Manuálne zadávanie výdavkových správ, spracovanie faktúr a príprava výkazov ziskov a strát si vyžaduje veľa práce a môže mať za následok neskoré úhrady a pokuty, ktoré majú negatívny vplyv na úverový rating. Ďalšími problematickými miestami sú čas strávený hľadaním chýbajúcich papierových faktúr alebo snaha mať prehľad o tom, kde v pracovnom toku sa faktúry nachádzajú.
 
Automatizácia redukuje nákladné a časovo náročné manuálne procesy, pretože faktúry sa dostávajú do bezpečného elektronického archívu. Faktúry v akomkoľvek formáte sú automaticky prijaté a uložené v centralizovanom úložisku s možnosťou vyhľadávania a odosielané príslušným kontaktným osobám na schválenie v rámci vopred naprogramovaných pracovných tokov. Zefektívnením bežných úloh si váš finančný tím môže osvojiť strategickejšiu úlohu a spolupracovať s lídrami spoločnosti na zlepšovaní výkonnosti.

Č. 2 Posilnite vzťahy so zákazníkmi

Rýchlosť, presnosť a spoľahlivosť vášho tímu vykonávajúceho spracovanie pohľadávok môže viesť k vytvoreniu alebo narušeniu zdravých vzťahov s dodávateľmi. Vynechané alebo neskoré úhrady, chyby vo fakturácii, duplicitné faktúry, podvody s faktúrami alebo iné problémy v procese vyplácania dodávateľov môžu poškodiť váš vzťah s terajšími dodávateľmi a aj vašu povesť ako spoľahlivého zákazníka v očiach iných dodávateľov.
 
Automatizácia pohľadávok výrazne skracuje platobné cykly, vďaka čomu budete mať silnejšiu pozíciu pri rokovaní o zľavách alebo priaznivejších platobných podmienkach. Keď vás dodávatelia nemusia naháňať, pretože platíte neskoro alebo robíte vo faktúrach chyby, môžete si získať ich lojalitu a vytvoriť príležitosti na ďalší rozvoj obchodných vzťahov.

Č. 3 Zvýšte presnosť

Chyby v pohľadávkach sú drahé a ich oprava môže byť časovo náročná. Manuálne zadávanie údajov z faktúr a posúvanie papierových kópií faktúr medzi tímami často vedie k nepresnosti údajov, meškajúcim odpovediam a prehliadnutiu. Bez jasného a presného prehľadu môžu zostať faktúry nespracované, môže dôjsť k vynechaniu úhrady alebo k duplicitnej či nesprávne spracovanej úhrade.
 
Automatizácia došlých faktúr rieši overovanie a upozorňuje vás na všetky nezrovnalosti, ako sú duplicitné kópie alebo nekorektné faktúry, vďaka čomu ľahšie identifikujete a napravíte všetky problémy ešte pred ich eskaláciou. Pomocou centralizovaného úložiska s možnosťou vyhľadávania a reportingu o kompletnom procese vytvárania revízneho záznamu môže váš tím rýchlo vykonať krížovú kontrolu toho, kedy bola faktúra zaznamenaná, kde sa teraz nachádza a kto k nej mal naposledy prístup. Tým sa výrazne skráti trvanie auditu a eliminuje väčšina otázok, pretože zamestnanci, finančné oddelenie a dodávatelia majú samostatný prístup k stavu faktúry a platby.

Č. 4 Kontrolujte peňažný tok

Pokiaľ ide o kontrolovanie peňažného toku, základom je vedieť ako a kde míňate peniaze. Bez jasného prehľadu by sa výdavky mohli pomaly zvyšovať bez toho, aby ste si to všimli, alebo by ste nemuseli postrehnúť neziskové vzťahy s dodávateľom.
 
Automatizácia vám umožňuje podrobne preskúmať výdavky na granulárnej úrovni, vďaka čomu môžete sledovať výkonnosť dodávateľov a skúmať obchodníkmi deklarovanú návratnosť investícií. Efektívny a transparentný proces peňažného toku vám tiež pomáha lepšie poskytovať služby dodávateľom, a to tak, že im poskytnete samostatný portál s prístupom k ich vlastným faktúram, stavu úhrad a ďalším dôležitým informáciám.

Č. 5 Zlepšite dodržiavanie súladu a regulačných predpisov

Schopnosť sledovať každú podnikovú transakciu bez prerušenia a ochrana dôverných informácií je pre tímy spracúvajúce faktúry nevyhnutnosť. Papier sťažuje riadenie tohto procesu a ohrozuje bezpečnosť potenciálne citlivých informácií. 
 
Automatizácia zabezpečuje kompletnú a správnu dokumentáciu všetkých firemných transakcií, čo vám umožňuje sledovanie jasného revízneho záznamu pre účely reportingu. Nielen zaknihované záznamy z auditovaného obdobia, ale aj e-maily, listy alebo zmluvy súvisiace s týmito záznamami môžu byť daňovému úradu alebo externým audítorom odovzdané v priebehu niekoľkých sekúnd. 
 
Bezpečnostný systém založený na právach chráni pred neoprávneným prístupom a manipuláciou, zatiaľ čo viaceré vrstvy šifrovania zabezpečujú, aby všetko zostalo správne a dôverné. Všetky zmeny nariadení vedú automaticky k aktualizáciám softvéru v cloude, aby ste mali pokoj v duši.

Č. 6 Jednoduchá implementácia. Neustále zvyšovanie hodnoty

Každá transformácia môže byť vnímaná ako veľká prekážka. Automatizácia vášho procesu spracovania došlých faktúr je oveľa jednoduchšia, než si možno myslíte. Dnes existuje množstvo riešení automatizovaného spracovania faktúr, ktoré sú vhodné pre trhy stredne veľkých firiem a ktoré možno nastaviť a spustiť v priebehu niekoľkých týždňov. Sú vopred nakonfigurované a prispôsobené vašej firme a dokážu sa bezproblémovo integrovať s vašimi existujúcimi systémami a používanie systému si pritom nevyžaduje žiadne odborné poznatky.

Let’s connect

Talk to a Ricoh expert

Transform your workplace with Ricoh’s Managed Print and Automation Services. 

Boost efficiency, reduce costs, and accelerate your journey towards digital transformation. 

Contact us