Domovská stránkaSpäť do menu
Prehľad

Meníme prístup k práci

Technológia mení spôsob, akým pracujeme. V spoločnosti Ricoh sa staráme o to, aby bola zmena pozitívna pre vaše tímy aj vaše podnikanie. Asistujeme vám pri každom kroku vašej cesty s cieľom zaistiť bezproblémový prechod do plne digitálneho pracovného priestoru
Zoznámte sa s našimi kancelárskymi produktami
Obchodná služba
Digitálny pracovný priestor

Prístup odkiaľkoľvek

Hybridné a mobilné pracovné režimy formujú našu budúcnosť. Pri navrhovaní, integrovaní a podporovaní vašich digitálnych pracovných priestorov uplatňujeme holistický prístup, aby sme podporili zanietenosť zamestnancov podávať stále lepšie výkony.
Objavte naše riešenia digitálneho pracovného priestoru
Správa obchodných procesov

Synchronizáciou k úspechu

Manuálne úlohy už viac nemusia zdržiavať vašich zamestnancov. Optimalizujeme vaše obchodné procesy s cieľom umožniť zamestnancom podávať lepšie výkony; poskytujeme technológie, odborné znalosti a podporu na zefektívnenie a zjednodušenie procesov naprieč vašou spoločnosťou
Objavte všetky naše riešenia správy obchodných procesov
Cloud a infraštruktúra

Cloud ako univerzálne riešenie

Využitie plného potenciálu cloudu si vyžaduje správny plán a tím, ktorý ho dokáže zrealizovať. Poskytujeme cloudové riešenia a odborné znalosti, ktoré zvýšia vašu pružnosť, nákladovú efektívnosť, zabezpečenie vašich obchodných činností, a zároveň budú pokračovať v inováciách novej generácie.
Objavte všetky naše riešenia cloudu a infraštruktúry
Kybernetická bezpečnosť

Eliminujte riziká ohrozujúce podnikanie

Zariadenia s možnosťou pripojenia na internet vytvárajú nové zraniteľné miesta, ktoré sú ohrozené prípadnými kybernetickými útokmi. Pomôžeme vám prejsť do ofenzívy proti kybernetickému zločinu s využitím inteligentných služieb a riešení kybernetickej bezpečnosti, ktoré sú zosúladené s vašimi kľúčovými obchodnými procesmi.
Eliminujte riziká ohrozujúce podnikanie
Digitálne skúsenosti

Nová úroveň skúseností

Vynikajúca zákaznícka skúsenosť sa začína vynikajúcou skúsenosťou zamestnancov. Náš vysokokvalifikovaný tím dátových špecialistov a vývojárov navrhuje, buduje, implementuje a poskytuje servis riešení, ktoré potrebujete na prekonanie očakávaní na každom kontaktnom mieste.
Zoznámte sa s riešeniami pre Digitálne skúsenosti
Kancelárske produkty a softvér

Najlepšia kvalita vo svojej triede

Spoločnosť Ricoh je dobre známa vysokokvalitnými tlačiarňami, digitálnymi duplikátormi a multifunkčnými zariadeniami (tlač/skener/kopírovanie). K dispozícii je veľa variantov líšiacich sa rýchlosťou, rozmermi a funkciami, takže si môžete vybrať z modelov a vlastností, ktoré najviac vyhovujú vašej pracovnej skupine, kancelárii alebo učebni.
Zoznámte sa s kancelárskymi produktami a softvérom
Prehľad

Podpora produktov a služieb

Kompletná podpora produktov a služieb – všetko potrebné na jednom mieste. Poskytujeme podporu, poradenstvo a riešenia na udržanie chodu vašej firmy.
Získajte podporu
Služby správy audio-vizuálnych zariadení
Prehľad

Všetko na jednom mieste

Nájdete tu novinky týkajúce sa nášho podniku, informácie o produktových inováciách a ľuďoch, ako aj o podujatiach, ktoré organizujeme a navštevujeme.
Nenechajte si ujsť žiadne informácie
News and events from Ricoh
Spoločnosť

Kto sme a čo robíme

V spoločnosti Ricoh sa vždy usilujeme vypočuť hlasy našich zákazníkov a poskytovať vám inovatívne riešenia, produkty a služby, ktoré sú v súlade s vašimi podnikateľskými cieľmi. Snažíme sa pridávať hodnotu k vašim službám a produktom. Prispôsobujeme sa meniacim sa podnikateľským prostrediam.
Zistite viac o spoločnosti Ricoh
Prehľad

Čo môžeme pre vás urobiť?

Či už máte otázku ohľadom cien našich riešení alebo produktov, potrebujete pomôcť so správou svojho účtu alebo už naše produkty používate a máte otázku na podporu, náš tím je pripravený vám pomôcť.
Kontaktujte nás
Služby správy audio-vizuálnych zariadení
Prehľad

Pomáhame vám udržať krok pred konkurenciou

Objavte a prečítajte si naše najnovšie poznatky o tom, čo je najdôležitejšie v rámci obchodných riešení.
Prieskumy
Ricoh Insights - Overview

Licenčná zmluva s koncovým používateľom

Kópiu príslušných licenčných podmienok nájdete v dokumentácii a ďalších informáciách dodaných s produktom alebo kontaktujte spoločnosť Ricoh a požiadajte o kópiu licenčných podmienok.  

Súbory na prevzatie, ktoré sú k dispozícii na našej webovej stránke („Softvér“), slúžia na podporu produktov spoločnosti Ricoh. Softvér vlastní spoločnosť Ricoh Europe PLC, 20 Triton Street, Londýn, NW1 3BF, Veľká Británia („Ricoh“) alebo tretia strana, ktorá udelila spoločnosti Ricoh právo sublicencovať softvér.  

Vy, koncový používateľ, budete používať Softvér v súlade s podmienkami tejto Zmluvy. Načítaním Softvéru do ľubovoľného počítača súhlasíte s týmito podmienkami. Ak nesúhlasíte s podmienkami tejto Zmluvy, nesmiete načítať Softvér do žiadneho počítača.  

Udelenie licencie 
Softvér môžete používať so zariadeniami spoločnosti Ricoh, pre ktoré bol softvér vyrobený. Softvér môžete používať na akomkoľvek počítači, ktorý umožňuje elektronický prístup k zariadeniu. Nie ste oprávnený(-á) požičiavať, prenajímať, predávať alebo inak distribuovať softvér ani prevádzať svoje práva vyplývajúce z tejto licencie na tretiu stranu. 

Súhlas  
Prevzatím softvéru súhlasíte s podmienkami tejto Zmluvy.  

Trvanie  
Táto licencia je platná až do jej ukončenia. Ak nedodržíte podmienky tejto Zmluvy, spoločnosť Ricoh okamžite ukončí licenciu. Po ukončení musíte bez zbytočného odkladu zničiť všetky kópie Softvéru a jeho dokumentáciu.  

Vlastníctvo softvéru  
Výslovnou podmienkou tejto Zmluvy je, že si spoločnosť Ricoh alebo predajca tretej strany, ktorý poskytol spoločnosti Ricoh právo na sublicencovanie Softvéru, naďalej zachováva právo na názov a vlastníctvo Softvéru.  

Kopírovanie 
Softvér a jeho dokumentácia sú chránené autorskými právami. Nesmiete vytvárať žiadne kópie ani dovoliť iným vytvárať kópie softvéru, s výnimkou kópií, ktoré sú potrebné na zabezpečenie prevádzky. Na tento účel sa môžu vyhotoviť až tri kópie. Na všetky takéto kópie sa vzťahujú podmienky tejto Zmluvy. Nesmiete upravovať, prispôsobovať, spájať, prekladať, spätne analyzovať, dekompilovať, rozoberať alebo vytvárať odvodené diela na základe celého softvéru alebo jeho časti a/alebo jeho dokumentácie. Môžete niesť právnu zodpovednosť za akékoľvek porušenie autorských práv, neoprávnený prenos, reprodukciu alebo použitie Softvéru a/alebo jeho dokumentácie. Ak je na účely vzájomnej kompatibility potrebná spätná analýza alebo dekompilácia, kontaktujte spoločnosť Ricoh.  

Záruky  
Spoločnosť Ricoh neposkytuje žiadne záruky v súvislosti so Softvérom a/alebo jeho dokumentáciou. Všetky súbory, ovládače a ďalšie materiály sa dodávajú „tak, ako sú“.  

Zrieknutie sa zodpovednosti 
Spoločnosť Ricoh sa v čo najväčšej možnej miere podľa uplatniteľného práva zrieka všetkých záruk, výslovných alebo implicitných, vrátane, ale nielen, predpokladaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na konkrétny účel.  

Zodpovednosť 
Spoločnosť Ricoh nezodpovedá za chyby obsiahnuté v Softvéri a/alebo jeho dokumentácii ani za ušlý zisk, stratu údajov, nekompatibilitu, vírusy, stratené príležitosti, následné alebo náhodné škody, ktoré vzniknú v dôsledku týchto chýb. Spoločnosť Ricoh v čo najväčšej možnej miere v súlade s príslušnými právnymi predpismi vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú v dôsledku používania alebo nemožnosti používať Softvér. 

Nešírenie   
Nesmiete predávať, prevádzať ani inak sprístupňovať Softvér žiadnej spoločnosti(-am), korporácii(-ám) a/alebo akejkoľvek osobe(-ám), ktoré sa podieľajú na výskume a vývoji výroby a používania bežných, jadrových, chemických, biologických zbraní a/alebo raketovej technológie.  

Oddeliteľnosť 
Ak sa ktorákoľvek časť alebo ustanovenie tejto Zmluvy bude považovať za nevykonateľné alebo v rozpore s platným právom ktorejkoľvek jurisdikcie, nebude tým ovplyvnená platnosť zvyšných častí alebo ustanovení.  

Rozhodné právo 
Táto Zmluva sa riadi a vykladá v súlade s anglickými zákonmi.  

Príslušný súd 
Všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti s touto Zmluvou, sa predložia do výlučnej jurisdikcie príslušného súdu v Anglicku.