Politika používania súborov cookies

Ricoh používa nástroje na zhromažďovanie údajov, ako sú súbory cookies, pre lepšiu prácu so stránkami. Postup, ako tieto nastavenia zmeniť, ako aj ďalšie informácie o súboroch cookies nájdete tu.

Licenčná zmluva s koncovým používateľom

Kópiu príslušných licenčných podmienok nájdete v dokumentácii a ďalších informáciách dodaných s produktom alebo kontaktujte spoločnosť Ricoh a požiadajte o kópiu licenčných podmienok.  

Súbory na prevzatie, ktoré sú k dispozícii na našej webovej stránke („Softvér“), slúžia na podporu produktov spoločnosti Ricoh. Softvér vlastní spoločnosť Ricoh Europe PLC, 20 Triton Street, Londýn, NW1 3BF, Veľká Británia („Ricoh“) alebo tretia strana, ktorá udelila spoločnosti Ricoh právo sublicencovať softvér.  

Vy, koncový používateľ, budete používať Softvér v súlade s podmienkami tejto Zmluvy. Načítaním Softvéru do ľubovoľného počítača súhlasíte s týmito podmienkami. Ak nesúhlasíte s podmienkami tejto Zmluvy, nesmiete načítať Softvér do žiadneho počítača.  

Udelenie licencie 
Softvér môžete používať so zariadeniami spoločnosti Ricoh, pre ktoré bol softvér vyrobený. Softvér môžete používať na akomkoľvek počítači, ktorý umožňuje elektronický prístup k zariadeniu. Nie ste oprávnený(-á) požičiavať, prenajímať, predávať alebo inak distribuovať softvér ani prevádzať svoje práva vyplývajúce z tejto licencie na tretiu stranu. 

Súhlas  
Prevzatím softvéru súhlasíte s podmienkami tejto Zmluvy.  

Trvanie  
Táto licencia je platná až do jej ukončenia. Ak nedodržíte podmienky tejto Zmluvy, spoločnosť Ricoh okamžite ukončí licenciu. Po ukončení musíte bez zbytočného odkladu zničiť všetky kópie Softvéru a jeho dokumentáciu.  

Vlastníctvo softvéru  
Výslovnou podmienkou tejto Zmluvy je, že si spoločnosť Ricoh alebo predajca tretej strany, ktorý poskytol spoločnosti Ricoh právo na sublicencovanie Softvéru, naďalej zachováva právo na názov a vlastníctvo Softvéru.  

Kopírovanie 
Softvér a jeho dokumentácia sú chránené autorskými právami. Nesmiete vytvárať žiadne kópie ani dovoliť iným vytvárať kópie softvéru, s výnimkou kópií, ktoré sú potrebné na zabezpečenie prevádzky. Na tento účel sa môžu vyhotoviť až tri kópie. Na všetky takéto kópie sa vzťahujú podmienky tejto Zmluvy. Nesmiete upravovať, prispôsobovať, spájať, prekladať, spätne analyzovať, dekompilovať, rozoberať alebo vytvárať odvodené diela na základe celého softvéru alebo jeho časti a/alebo jeho dokumentácie. Môžete niesť právnu zodpovednosť za akékoľvek porušenie autorských práv, neoprávnený prenos, reprodukciu alebo použitie Softvéru a/alebo jeho dokumentácie. Ak je na účely vzájomnej kompatibility potrebná spätná analýza alebo dekompilácia, kontaktujte spoločnosť Ricoh.  

Záruky  
Spoločnosť Ricoh neposkytuje žiadne záruky v súvislosti so Softvérom a/alebo jeho dokumentáciou. Všetky súbory, ovládače a ďalšie materiály sa dodávajú „tak, ako sú“.  

Zrieknutie sa zodpovednosti 
Spoločnosť Ricoh sa v čo najväčšej možnej miere podľa uplatniteľného práva zrieka všetkých záruk, výslovných alebo implicitných, vrátane, ale nielen, predpokladaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na konkrétny účel.  

Zodpovednosť 
Spoločnosť Ricoh nezodpovedá za chyby obsiahnuté v Softvéri a/alebo jeho dokumentácii ani za ušlý zisk, stratu údajov, nekompatibilitu, vírusy, stratené príležitosti, následné alebo náhodné škody, ktoré vzniknú v dôsledku týchto chýb. Spoločnosť Ricoh v čo najväčšej možnej miere v súlade s príslušnými právnymi predpismi vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú v dôsledku používania alebo nemožnosti používať Softvér. 

Nešírenie   
Nesmiete predávať, prevádzať ani inak sprístupňovať Softvér žiadnej spoločnosti(-am), korporácii(-ám) a/alebo akejkoľvek osobe(-ám), ktoré sa podieľajú na výskume a vývoji výroby a používania bežných, jadrových, chemických, biologických zbraní a/alebo raketovej technológie.  

Oddeliteľnosť 
Ak sa ktorákoľvek časť alebo ustanovenie tejto Zmluvy bude považovať za nevykonateľné alebo v rozpore s platným právom ktorejkoľvek jurisdikcie, nebude tým ovplyvnená platnosť zvyšných častí alebo ustanovení.  

Rozhodné právo 
Táto Zmluva sa riadi a vykladá v súlade s anglickými zákonmi.  

Príslušný súd 
Všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti s touto Zmluvou, sa predložia do výlučnej jurisdikcie príslušného súdu v Anglicku.