Politika používania súborov cookies

Ricoh používa nástroje na zhromažďovanie údajov, ako sú súbory cookies, pre lepšiu prácu so stránkami. Postup, ako tieto nastavenia zmeniť, ako aj ďalšie informácie o súboroch cookies nájdete tu.

Náš záväzok na dosiahnutie Cieľov udržateľného rozvoja OSN

V roku 2015 Organizácia spojených národov zverejnila Ciele udržateľného rozvoja (SDGs) – 17 globálnych cieľom na riešenie kľúčových sociálnych problémov. Tieto ciele vyzývajú všetky krajiny a firmy, aby spojili svoje sily a začali riešiť niektoré z najpálčivejších sociálnych a environmentálnych problémov. SDGs odsúhlasilo 193 členských krajín OSN ako súčasť svetovej agendy rozvoja udržateľnosti do roku 2030.

Our approach to sustainability - SDG Goals


Riešenie sociálnych pomerov prostredníctvom podnikania

V roku 2014 sme vykonali komplexné posúdenie významnosti a stanovili sme, ktoré problémy týkajúce sa udržateľnosti predstavujú pre našu spoločnosť riziká a/alebo príležitosti. Pravidelne kontrolujeme naše analýzy a ciele ESG, či zodpovedajú nášmu plánu riadenia.

Proces analýzy závažnosti

Sustainability - Our approach to sustainability - Materiality analysis


Našich sedem prioritných problémov a náš záväzok

1. Kreativita v práci: pomôžeme našim zákazníkom zvýšiť ich „kreativitu práce“ tým, že im poskytneme digitálne technológie a služby.

2. Zlepšenie kvality života: poskytneme riešenia v oblasti zdravotnej starostlivosti a vzdelávania využívaním našich technológií a zlepšovaním kvality života ľudí prostredníctvom neustálej podpory rozvoja komunity.

3. Spoločnosť s nulovou uhlíkovou stopou: v rámci našich vlastných obchodných aktivít sa prostredníctvom komplexných riešení šetrenia energií a používaním energií z obnoviteľných zdrojov, budeme snažiť dosiahnuť nulové emisie.

4. Cirkulárna ekonomika: podporou zberu a recyklovania použitých produktov a využívaním recyklovaných surovín po celom svete budeme prispievať k realizácii cirkulárnej ekonomiky.

5. Zapojenie zainteresovaných strán: zlepšíme spoluprácu s našimi obchodnými partnermi a vytvoríme obojstranne výhodné vzťahy v prospech našej spoločnosti, obchodných partnerov a spoločnosti.

6. Otvorenie sa inováciám: podporíme otvorenie sa inováciám s univerzitami, výskumnými ústavmi a obchodnými partnermi s cieľom vytvárať nové hodnoty a riešiť sociálne otázky prostredníctvom efektívneho výskumu a technologického rozvoja.

7. Diverzita a inklúzia: zaväzujeme sa vytvárať rozmanité a inkluzívne pracovisko, kde sa zamestnanci cítia v práci cenení.