09.01.2024

Spoločnosť Ricoh získala titul lídra v rebríčku IDC MarketScape za celosvetové programy a služby udržateľnosti

Pokrok v oblasti nábehu zariadenia, rýchlosti tlače, kontroly kvality, konzistencie farebnosti, výmeny médií a prediktívnej údržby zvyšujú výrobnú kapacitu a návratnosť investícií

Ricoh Slovakia, Bratislava, 9. januára 2024: Spoločnosť Ricoh oznamuje, že bola vymenovaná za lídra v hodnotení dodávateľov IDC MarketScape za Celosvetové hodnotenie dodávateľov programov a služieb udržateľnosti v tlačenej podobe na rok 2023 (dokument č. US49892223, december 2023). Táto štúdia IDC hodnotí programy a služby udržateľnosti medzi globálnymi dodávateľmi Hardcopy a identifikuje ich silné stránky a výzvy.

IDC MarketScape uvádza dlhodobý záväzok spoločnosti Ricoh k environmentálnej udržateľnosti - prioritu zakorenenú v zakladajúcich princípoch spoločnosti Ricoh, ktoré v roku 1946 stanovil jej zakladateľ Kiyoshi Ichimura - ako kľúčový diferenciátor určujúci jej vedúcu pozíciu: "Spoločnosť Ricoh si už pred desaťročiami uvedomila svoju zodpovednosť za minimalizáciu vplyvu na životné prostredie. V roku 1976 spoločnosť Ricoh založila sekciu na podporu životného prostredia a naďalej sa zameriava na presadzovanie udržateľnosti prostredníctvom svojho podnikania a činností a zároveň vyvíja inovatívne technológie, ktoré pomáhajú zákazníkom znižovať uhlíkovú stopu a znižovať vplyv na životné prostredie."

Spoločnosť IDC hodnotila spoločnosť Ricoh v rámci jej obchodných činností, produktov a obchodného modelu, obchodných služieb, podnikových stratégií a opatrení v oblasti riadenia/rizika/plnenia požiadaviek v kontexte udržateľnosti, pričom silné stránky boli identifikované v oblasti znižovania emisií, udržateľnosti v rámci celého portfólia, opätovného použitia a recyklácie a správy služieb tlače a automatizácie.

"Počas nášho hodnotenia spoločnosť Ricoh dôsledne preukazovala hlboký záväzok k ochrane životného prostredia, ktorý je zrejmý z jej rozsiahlej histórie uprednostňovania trvalej udržateľnosti v rámci jej činností," povedal Robert Palmer, viceprezident pre výskum v oblasti zobrazovacích, tlačových a dokumentových riešení v spoločnosti IDC. "Činnosti spoločnosti Ricoh, ktoré sa vyznačujú súladom s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja OSN a záväzkom dosiahnuť do roku 2050 100 % využívanie obnoviteľných zdrojov energie, sú obzvlášť obdivuhodné, pretože znižujú emisie skleníkových plynov, podporujú opätovné použitie a recykláciu medzi zákazníkmi a bezproblémovo integrujú ochranu životného prostredia do všetkých aspektov svojho podnikania."

Spoločnosť Ricoh, ktorá stavia na svojom bohatom dedičstve, verí, že jej digitálne služby zohrali kľúčovú úlohu pri dosiahnutí tohto uznania ako lídra v oblasti udržateľnosti. Keďže hybridné a dištančné pracovné štýly nanovo definujú podnikové prostredie, spoločnosť Ricoh naďalej investuje do správy tlačových služieb, ako aj do digitálnych služieb a riešení, ktoré podľa nej podporujú udržateľnosť podnikov. IDC MarketScape uvádza: "Správa služieb tlače a automatizácie spoločnosti Ricoh pomáha firmám optimalizovať tlačovú infraštruktúru s cieľom zlepšiť efektivitu, znížiť náklady, zvýšiť bezpečnosť a podporiť udržateľnosť." V prieskume MarketScape sa tiež zdôrazňuje, že "každý produkt, ktorý vyrába, alebo ponuka služieb, ktoré spoločnosť Ricoh poskytuje, má funkcie alebo možnosti podporujúce udržateľné obchodné postupy." V správe sa ďalej uvádza: "Spoločnosť Ricoh je jedným z najväčších dodávateľov produktov v Európe: "Ricoh by mal byť na krátkom zozname dodávateľov aj pri hľadaní partnera, ktorý by lepšie umožnil hybridný model práce. Ricoh má nástroje a odborné znalosti, ktoré pomáhajú uľahčiť spoluprácu, kreativitu a produktivitu pre flexibilné pracovné prostredie, čo môže pomôcť spoločnostiam znížiť vplyv na životné prostredie."

"Pred viac ako 45 rokmi sme si uvedomili dôležitosť zachovania prirodzenej schopnosti Zeme obnovovať sa a zaviazali sme sa, že udržateľnosť nášho životného prostredia bude stredobodom každého obchodného rozhodnutia celej skupiny Ricoh," povedala Mikako Suzuki, Corporate Officer, zodpovedná za ESG a riadenie rizík spoločnosti Ricoh Company, Ltd. "Ako globálny korporátny subjekt veríme, že opatrenia, ktoré prijímame v rámci obehového hospodárstva s cieľom vytvoriť harmóniu medzi podnikaním a životným prostredím, nás vedú k naplneniu skutočne udržateľnej a bezuhlíkovej spoločnosti. Pozíciu lídra v tomto prieskume IDC MarketScape si ceníme ako potvrdenie nášho úsilia."

Spoločnosť Ricoh verí, že snaha o dosiahnutie úspechu by nemala byť na úkor životného prostredia, a úzko spolupracuje so zákazníkmi a dodávateľmi s cieľom zosúladiť svoje činnosti riadenia s udržateľnými obchodnými postupmi. Medzi príklady patria štandardy ekologického obstarávania v rámci celej skupiny, ktoré zabezpečujú zodpovedné získavanie surovín a komponentov s minimálnym vplyvom na životné prostredie, a prevádzkové programy opätovného odberu a recyklácie, ktoré umožňujú riadnu recykláciu zobrazovacích zariadení, náhradných dielov a spotrebného materiálu.

Súvisiace informácie

Udržateľnosť spoločnosti Ricoh

https://www.ricoh-europe.com/about-us/sustainability/environmental/ 

| O IDC MarketScape |

Model hodnotenia dodávateľov IDC MarketScape je navrhnutý tak, aby poskytoval prehľad o konkurenčnej spôsobilosti dodávateľov IKT (informačných a komunikačných technológií) na danom trhu. Metodika výskumu využíva prísnu metodiku hodnotenia založenú na kvalitatívnych aj kvantitatívnych kritériách, ktorej výsledkom je jedno grafické znázornenie pozície každého dodávateľa na danom trhu. IDC MarketScape poskytuje jasný rámec, v ktorom možno zmysluplne porovnávať ponuku produktov a služieb, schopnosti a stratégie a súčasné a budúce faktory trhového úspechu dodávateľov IT a telekomunikačných služieb. Rámec tiež poskytuje nákupcom technológií 360-stupňové hodnotenie silných a slabých stránok súčasných a potenciálnych dodávateľov.

| O spoločnosti Ricoh |

Spoločnosť Ricoh je popredným poskytovateľom integrovaných digitálnych služieb a riešení pre tlač a spracovanie obrazu, ktoré sú navrhnuté na podporu digitálnej transformácie pracovísk, pracovných priestorov a optimalizáciu výkonnosti spoločnosti.

Ricoh so sídlom v Tokiu pôsobí celosvetovo a oslovuje zákazníkov v približne 200 krajinách a regiónoch, pričom sa opiera o odborné vedomosti, technológie a organizačné schopnosti, ktoré sa rozvíjali počas 85-ročnej histórie spoločnosti. Vo finančnom roku, ktorý sa skončil v marci 2023, dosiahla skupina Ricoh celosvetový obrat 2 134 miliárd jenov (približne 16,0 miliárd USD).

Poslaním a víziou spoločnosti Ricoh je umožniť jednotlivcom nájsť naplnenie prostredníctvom práce tým, že pochopíme a zmeníme spôsob, akým ľudia pracujú, aby sme mohli uvoľniť ich potenciál a kreativitu a realizovať udržateľnú budúcnosť

Ďalšie informácie nájdete na stránke www.ricoh.sk. 

© 2023 RICOH COMPANY, LTD.Všetky práva vyhradené. Všetky uvedené názvy produktov sú ochrannými známkami príslušných spoločností.

Kontakt pre médiá:
Monika Pravdová
Marketing Executive
RICOH Slovakia s.r.o.
E-mail: monika.pravdova@ricoh.sk
Mobile: +421 948 461 159
www.facebook.com/RicohSlovakia/ 
https://www.linkedin.com/company/ricoh-slovakia/
https://www.instagram.com/ricoh.slovakia/
www.ricoh.sk