Politika používania súborov cookies

Ricoh používa nástroje na zhromažďovanie údajov, ako sú súbory cookies, pre lepšiu prácu so stránkami. Postup, ako tieto nastavenia zmeniť, ako aj ďalšie informácie o súboroch cookies nájdete tu.

Informácie o zdraví a bezpečnosti

Všetky naše produkty sú v súlade s medzinárodnými normami o zdraví a bezpečnosti.
Okrem požiadaviek, na ktoré sa vzťahuje zákon, nájdete na tomto mieste aj ďalšie informácie o životnom prostredí, ktoré vám umožnia získať maximum z vášho produktu značky Ricoh a pochopiť náš záväzok voči životnému prostrediu.

Elektrostatický výboj a produkty značky Ricoh

Centrum zabezpečenia kvality spoločnosti Ricoh preskúmalo správy, že niektorí používatelia multifunkčných zariadení značky Ricoh počas používania utrpeli úraz elektrickým prúdom. Zistilo sa, že príčinou je „elektrostatický výboj“, ktorý je pre človeka neškodný. Poskytli sme niekoľko tipov o tom, ako môžu používatelia znížiť pravdepodobnosť výskytu elektrostatických výbojov. 

Viac informácií o tom, ako znížiť pravdepodobnosť elektrostatického výboja, nájdete tu.

Environmentálne označenia

Naše produkty spĺňajú mnoho medzinárodných a európskych požiadaviek na environmentálne označenia z hľadiska environmentálneho dizajnu a účinnosti. 

Existujú tri typy environmentálnych označení, ktoré označujú, že sa produkty navrhli ekologicky zodpovedným spôsobom, alebo o nich v súčasnosti diskutuje ISO (Medzinárodná organizácia pre normalizáciu). Skupina Ricoh aktívne podporuje používanie týchto označení, aby sme pomohli našim zákazníkom, ktorých znepokojuje ochrana životného prostredia.

Ďalšie informácie o označeniach ECO

Material Safety Data Sheets (MSDS)

Karty bezpečnostných údajov materiálu poskytujú podrobné informácie o dodávkach produktov, ktoré sa týkajú aspektov ochrany zdravia a bezpečnosti pri ich používaní a likvidácii.

Často kladené otázky o nariadení REACH

Ot. 1: Kde nájdem všeobecné informácie o nariadení REACH?  

REACH je regulačný rámec EÚ na registráciu, hodnotenie, autorizáciu a obmedzovanie chemikálií. Viac informácií o nariadení REACH nájdete na našom webovom portáli.  

Ďalšie informácie o nariadení REACH   


Ot. 2: Ako získa spoločnosť Ricoh informácie o zhode týkajúce sa obsahu látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC)?  

Kontaktujeme našich dodávateľov, aby zhromaždili základné informácie, ktoré sa majú preniesť. Z týmto účelom sa zúčastňujeme priemyselných zoskupení, ktoré spájajú mnoho spoločností v dodávateľskom reťazci (v Japonsku aj inde) a podporujú nadviazanie spolupráce v rámci celého odvetvia medzi všetkými zúčastnenými stranami. Navyše posilňujeme náš vlastný interný systém pre kompletné nakladanie s chemickými látkami a súvisiacimi informáciami.  


Ot. 3: Môžem vyhľadávať informácie o SVHC vo svojom produkte?  

Ak sa vo vašom produkte nachádzajú SVHC, môžete ich nájsť pomocou nasledujúcich prepojení:   


Q4: Ak sa vykonajú zmeny v látkach, ktoré spoločnosť Ricoh používa v modeloch produktov, ako sa informuje zákazník?  

Skupina Ricoh poskytne informácie o SVHC prostredníctvom systému riadenia chemických látok v produktoch skupiny Ricoh. Poskytnuté informácie budú aktuálne k dátumu podania žiadosti o informácie.  


Ot. 5: Ak sa v produkte nachádza SVHC, plánujete prestať používať látku alebo použiť alternatívnu (bezpečnejšiu) látku s menším vplyvom na životné prostredie? 
Nariadenie REACH v súčasnosti neukladá nové obmedzenia na používanie SVHC ani nevyžaduje, aby spoločnosti predkladali plány náhrady. Takéto povinnosti sa uložia až po zaradení SVHC do zoznamu látok podliehajúcich autorizácii (príloha XIV nariadenia REACH).  

Zásadou skupiny Ricoh je pravidelne prehodnocovať používanie environmentálne citlivých látok na základe vedeckého vývoja, aby sa primerane kontrolovala prítomnosť týchto chemických látok v našich produktoch.  


Ot. 6: Môže mi spoločnosť Ricoh poskytnúť údaje o množstve SVHC v produkte značky Ricoh?  

Nariadenie REACH nevyžaduje meranie množstva SVHC v jednotlivom produkte. Z tohto dôvodu skupina Ricoh neposkytuje tieto informácie.  

 Informácie o OEEZ pre spoločnosti zaoberajúce sa recykláciou.

V súlade s požiadavkami smernice OEEZ a s cieľom poskytnúť podrobnejšie informácie a odpovede na otázky týkajúce sa likvidácie produktov značky Ricoh sú tieto informácie k dispozícii v databáze informácií o recyklácii OEEZ. 

Ak chcete získať prístup k databáze informácií o recyklácii OEEZ, budete sa musieť prihlásiť alebo si vytvoriť nový používateľský účet.