Politika používania súborov cookies

Ricoh používa nástroje na zhromažďovanie údajov, ako sú súbory cookies, pre lepšiu prácu so stránkami. Postup, ako tieto nastavenia zmeniť, ako aj ďalšie informácie o súboroch cookies nájdete tu.

Náš prístup k udržateľnosti

Vieme, že ak chceme splniť svoj záväzok týkajúci sa udržateľnosti, musíme poznať náš vlastný dopad, stanoviť ciele a prijať opatrenia. Stanovili sme si, že budeme pomáhať riešiť sociálne problémy prostredníctvom našich podnikateľských aktivít, preto sme vykonali posúdenie významnosti, ktoré nám pomôže stanoviť priority našich činností na dosiahnutie najväčšieho dopadu. Taktiež sme v súlade s našou firemnou stratégiou stanovili globálne environmentálne ciele a akčné plány.

Náš záväzok na dosiahnutie Cieľov udržateľného rozvoja OSN

V roku 2015 Organizácia spojených národov zverejnila Ciele udržateľného rozvoja (SDGs) – 17 globálnych cieľom na riešenie kľúčových sociálnych problémov. Tieto ciele vyzývajú všetky krajiny a firmy, aby spojili svoje sily a začali riešiť niektoré z najpálčivejších sociálnych a environmentálnych problémov. SDGs odsúhlasilo 193 členských krajín OSN ako súčasť svetovej agendy rozvoja udržateľnosti do roku 2030.

Tieto Ciele udržateľného rozvoja sú stredobodom našej stratégie firemného rastu, príslušné SDGs sú súčasťou všetkých našich podnikateľských aktivít a stanovú jasné ciele na meranie nášho pokroku v súlade s nimi.

Our approach to sustainability - SDG Goals


Riešenie sociálnych pomerov prostredníctvom podnikania

V roku 2014 sme vykonali komplexné posúdenie významnosti a stanovili sme, ktoré problémy týkajúce sa udržateľnosti predstavujú pre našu firmu riziká a/alebo príležitosti.

Sustainability - Our approach to sustainability - Materiality analysis

Veríme, že prostredníctvom nášho podnikania môžeme pomôcť pri riešení sociálnych problémov. Výsledkom bolo identifikovanie siedmich prioritných problémov, ktoré sú v súlade s nasledujúcimi dvanástimi SDGs:

Sustainability - Our approach to sustainability - Priorities

Našich sedem prioritných problémov a náš záväzok

 1. Kreativita v práci: pomôžeme našim zákazníkom zvýšiť ich „kreativitu práce“ tým, že im poskytneme digitálne technológie a služby.
 2. Zlepšenie kvality života: poskytneme riešenia v oblasti zdravotnej starostlivosti a vzdelávania využívaním našich technológií a zlepšovaním kvality života ľudí prostredníctvom neustálej podpory rozvoja komunity.
 3. Spoločnosť s nulovou uhlíkovou stopou: v rámci našich vlastných obchodných aktivít sa prostredníctvom komplexných riešení šetrenia energií a používaním energií z obnoviteľných zdrojov budeme snažiť dosiahnuť nulové emisie.
 4. Cirkulárna ekonomika: podporou zberu a recyklovania použitých produktov a využívaním recyklovaných surovín po celom svete budeme prispievať k realizácii cirkulárnej ekonomiky.
 5. Zapojenie zainteresovaných strán: zlepšíme spoluprácu s našimi obchodnými partnermi a vytvoríme obojstranne výhodné vzťahy v prospech našej spoločnosti, obchodných partnerov a spoločnosti.
 6. Otvorenie sa inováciám: podporíme otvorenie sa inováciám s univerzitami, výskumnými ústavmi a obchodnými partnermi s cieľom vytvárať nové hodnoty a riešiť sociálne otázky prostredníctvom efektívneho výskumu a technologického rozvoja.
 7. Diverzita a inklúzia: zaväzujeme sa vytvárať rozmanité a inkluzívne pracovisko, kde sa zamestnanci cítia v práci hodnotní.


Riešením týchto problémov prostredníctvom nášho podnikania aktívne konáme s cieľom podporiť Ciele udržateľného rozvoja OSN.

Obrázok nižšie zobrazuje prepojenie medzi siedmimi prioritami spoločnosti Ricoh, rovnováhou troch P (Prosperity / People / Planet – naša filozofia udržateľnej spoločnosti) a ich súladom s 12 Cieľmi udržateľného rozvoja, v ktorých podľa nás dokáže spoločnosť Ricoh zásadne prispieť:

Sustainability - Our approach to sustainability - SDG Materiality

Prípadová štúdia: Naše partnerstvo v Utrechtskou univerzitou – interaktívne a kolaboratívne vzdelávanie

Utrechtská univerzita je veľkým zástancom používania technológií na zlepšenie vzdelávania študentov. Aby sme podporili spoluprácu medzi študentmi, spolupracujeme s univerzitou na laboratóriu na vyučovanie a štúdium, ktoré je vybavené množstvom našich výrobkov vrátane technológií na videokonferencie, kamier Theta, interaktívnych tabúľ a projektorov. Tento každoročný program sa sústreďuje na rozvoj projektov a aktivít, ktorých cieľom je pomôcť študentom, profesorom a výskumným pracovníkom čo najlepšie využívať technológie na vyučovanie a štúdium.

Naše globálne environmentálne ciele

Aby sme znížili dopad našich vlastných prevádzok na životné prostredie a pomohli našim obchodným partnerom urobiť to isté, stanovili sme globálne environmentálne ciele do roku 2030 a 2050, ktoré sú v súlade s Cieľmi udržateľného rozvoja OSN a Parížskou dohodou.

V rámci týchto cieľov sme sa zaviazali používať aspoň 63 % všetkých priamych emisií skleníkových plynov z našich výrobných závodov, kancelárií a vozidiel do roku 2030 a 100 % do roku 2050. Taktiež sme sa zaviazali znížiť využívanie nových zdrojov o 50 % do roku 2030 a o 93 % do roku 2050.

Tieto ciele sú stanovené na našom Akčnom pláne na ochranu životného prostredia. Dnes pracujeme na zlepšení našich vlastných procesov, systémov a infraštruktúr, aby sme redukovali náš vlastný dopad na životné prostredie.


Náš záväzok vychádzajúci z našich vlastných plánov bol v roku 2017 ešte viac posilnený, keď sme sa ako prvá japonská spoločnosť stali členom RE100 - skupiny na spoluprácu tvorenú najvplyvnejšími svetovými firmami, ktorých záväzkom je používať 100 % energií z obnoviteľných zdrojov.

Naše snahy v oblasti udržateľnosti

 • Ľudia

  Ľudia

  Je pre nás dôležité mať pozitívny a dlhodobý vplyv na mestá a obce, kde žijeme a pracujeme. Zistite, ako to dosahujeme.

 • Planéta

  Planéta

  Náš záväzok chrániť planétu nie je len redukovanie našej environmentálnej stopy. Aj našich zákazníkov podporujeme, aby znižovali svoju stopu.

 • Riadenie a politiky

  Riadenie a politiky

  Našim záväzkom je viesť našu spoločnosť bezúhonne, podľa najprísnejších etických noriem a v súlade so zákonmi a odvetvovými nariadeniami.