Politika používania súborov cookies

Ricoh používa nástroje na zhromažďovanie údajov, ako sú súbory cookies, pre lepšiu prácu so stránkami. Postup, ako tieto nastavenia zmeniť, ako aj ďalšie informácie o súboroch cookies nájdete tu.

Informácie o produktoch týkajúce sa životného prostredia, zdravia a bezpečnosti

Všetky naše výrobky spĺňajú medzinárodné a národné normy týkajúce sa životného prostredia, zdravia a bezpečnosti.

Okrem požiadaviek, na ktoré sa vzťahuje zákon, tu nájdete aj ďalšie informácie týkajúce sa životného prostredia, ktoré vám umožnia vyťažiť maximum z vášho produktu Ricoh a pochopiť naše záväzky environmentálneho, sociálneho a podnikového riadenia.

Vyhlásenia o zhode (DoC)

Vyhlásenie o zhode EÚ (DoC) je povinný dokument, ktorý musí podpísať každý výrobca (alebo jeho splnomocnený zástupca), aby mohol vyhlásiť, že jeho produkty spĺňajú požiadavky Európskej únie. Podpisom tohto vyhlásenia preberá výrobca plnú zodpovednosť za súlad produktu s platnými právnymi predpismi EÚ.

Zistite viac

Karty bezpečnostných údajov (SDS)

Karty bezpečnostných údajov poskytujú podrobné informácie o zdrojoch produktov vo vzťahu k zdravotným a bezpečnostným aspektom ich použitia a likvidácie.
Použite databázu SDS na vyhľadanie zdrojov súvisiacich s vašim produktom.

Vyhlásenie o ekologickej bezpečnosti IT

Spoločnosť Ricoh verejne uverejňuje informácie o produkte týkajúce sa životného prostredia vo svojej „ekologickej deklarácii“, ktorá okrem iného obsahuje informácie o chemikáliách, elektromagnetickej kompatibilite a bezpečnostných predpisoch, materiáloch, obaloch a predpisoch o energetickej bezpečnosti, materiáloch, obaloch a energetickej účinnosti.
Naše ekologické vyhlásenie IT pre jednotlivé modely sú k dispozícii tu.

Produkty v zhode so značkou "Blue Angel"

"Blue Angel", prvá environmentálna značka na svete, stanovila vysoké štandardy pre širokú škálu ekologicky šetrných produktov a služieb. Značka "Blue Angel" stanovuje vysoké štandardy pre ekologický dizajn produktov a je považovaná za spoľahlivého sprievodcu pre udržateľnejšiu spotrebu.
Zistite viac o certifikátoch a informačných produktových letákoch s označením "Blue Angel" tu.

Látky vzbudzujúce znepokojenie v produktoch Ricoh

Normy zeleného obstarávania skupiny Ricoh vymedzujú látky, ktoré sú zakázané v obsahu produktov Ricoh a v obaloch produktov dodávaných zákazníkom okrem výnimiek povolených úradmi. Spoločnosť Ricoh požaduje od všetkých dodávateľov, aby sa v dieloch a materiáloch dodávaných spoločnosti Ricoh nenachádzali zakázané látky.  Táto environmentálna špecifikácia sa integruje do požiadaviek smernice spoločnosti Ricoh pre dizajn a postupy vývoja produktu.

Európska chemická agentúra (ECHA) spravuje nariadenie REACH 1907/2006 vrátane zoznamu látok kandidujúcich na vzbudenie veľmi veľkého znepokojenia (SVHC) a prílohy XVII, ktorá obsahuje zoznam zakázaných látok. Článok 33 nariadenia REACH vyžaduje, aby dodávateľ tovaru s obsahom uvedenej látky zo zoznamu SVHC v koncentrácii vyššej ako 0,1 % hmotnosti poskytoval príjemcovi dostatočné informácie dostupné dodávateľovi s cieľom umožniť bezpečné používanie tohto tovaru, vrátane názvu tejto látky.

Niektoré produkty Ricoh môžu obsahovať zložky, ktoré využívajú látky zo zoznamu SVHC, a všetky tieto produkty sú bezpečné pri použití podľa určenia a v súlade s príslušnými návodmi na použitie. Všetky produkty Ricoh, ktoré obsahujú látky zo zoznamu SVHC s hmotnosťou väčšou ako 0,1 % oznámenou agentúre ECHA s účinnosťou do dátumu tohto vyhlásenia, sa zaviedli do databázy SCIP  s účinnosťou od 5. januára 2021. Špecifické informácie o tom, ktoré látky zo zoznamu SVHC sú prítomné v ktorých produktoch, nájdete v databáze. Výrobky s označením "Blue Angel" všeobecne neobsahujú látky zo zoznamu SVHC v krytoch, častiach krytu, toneroch alebo atramentoch. V súlade s kritériami značky "Blue Angel" sa môžu uplatniť výnimky. 

Všetky dodávané produkty Ricoh pre produkty Office Print neobsahujú žiadne látky vzbudzujúce veľmi veľké znepokojenie (SVHC) s hmotnosťou väčšou ako 0,1 % oznámenou agentúre ECHA s účinnosťou do dátumu tohto vyhlásenia. Informácie o profesionálnych atramentoch nájdete na portáli s kartami bezpečnostných údajov.
V prílohe nájdete naše vyhlásenie REACH.

Udržateľnosť a pracovisko

Ceníme si a kladieme dôraz na technológie, ktoré pomáhajú našim zákazníkom znižovať náklady a zároveň zvyšujú udržateľnosť našej budúcnosti. So správnym partnerom, postupmi a technológiou dokážete prevziať kontrolu nad vplyvom na životné prostredie a súčasne poskytnúť svojim ľuďom nástroje, ktoré potrebujú, aby mohli dobre vykonávať svoju prácu.  Či už je vaším cieľom zredukovať výdavky na energie alebo jednoducho pracovať účinnejšie, môžete si byť istí, že zariadenia spoločnosti Ricoh vám umožnia trvalo udržateľným spôsobom riešiť výzvy v podnikaní – bez obetovania produktivity.

Kompletný zoznam dostupných vlastností produktu pre úsporu energie a zdrojov, zníženie emisií CO2 a príslušné environmentálne značky pre každý model nájdete tu.Náš záväzok na dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja OSN

Prijímame kroky na dosiahnutie Cieľov udržateľného rozvoja OSN.

Prečítajte si viac